ارتباط ذهن و زدن تست امتحان درسی بسیار مستقیم و مرتبط است. ذهن در طول مطالعه و یادگیری، اطلاعات و دانش را درون خود جمع می‌آورد و در فرآیند ذخیره سازی، اطلاعات را با هم ترکیب و مرتبط می‌سازد. اگر طی این فرآیند، ارتباط و انسجامی بین اطلاعات نباشد و از دیگردانه، اطلاعات آشفته و پراکنده باشد، در زمان آزمون نتایج منفی خواهیم داشت. همچنین، از نظر روانی، تنش‌ها و استرس‌های روانی نظیر عدم اطمینان از آزمون، در موقعیت‌های نو، شرایط پراکنده و حالت‌های نامعلوم، می‌‌تواند به زدن تست امتحان درسی منجر شود. برای کاهش اینگونه وقایع در طول آموزش و یادگیری، بهتر است کارآمدی و با کیفیت یادگیری و ذخیره‌سازی اطلاعات را تقویت نمود و تمرین و تمرکز روی مطالعات نرم افزارهای یادگیری را افزایش داد.